We can’t call it

WHISKY

but that doesn’t mean it’s not

DISRUPTION AF WHISKEY KULTUREN

– det begyndte med en undren

Hvorfor skal whisky ligge mange år på et egetræsfad for at få den rette smagsmæssige kvalitet. Denne undren førte til megen læsning om emnet, og mange forsøg med at få smagsindholdet fra egetræ til at integrere sig med alkoholen. De mange forsøg førte til et koncept med mange mindre delprocesser, der dannede en smag som vi kunne lide. Den førte også til smagninger, hvor vi undersøgte om andre også kunne lide det produkt vi fremstillede – og det kunne de!

Metoden består blandt andet i at benytte ultralyd i alkohol, hvori der er træ fra amerikanske burbon whiskyfade. Ultralydens meget høje frekvens gør at smagsstoffer fra egetræet meget hurtigt integrerer sig med alkoholen. En proces der uden ultralyd tager flere år men med ultralyd, kun minutter eller timer.

Visionen for virksomheden er at eliminere alder som kvalitetsbetegnelse for lagret alkohol.

Bliv medejer af Danmarks eneste ultralyd-destilleri

Investeringen i WY Distillery ApS går til udviklingen af produktet og markedet. Der er sat 10% af virksomheden til salg, på i alt 100 anpartsbeviser. Det fulde investerede beløb fra dette salg, vil ubeskåret blive indskudt i selskabet som egenkapital. Det er således en investering, der benyttes til køb af markedsafsøgning, salg og markedsføring.

  §1. Navn
  Selskabets navn er WY Distillery ApS.

  §2. Formål
  Selskabets formål er at fremstille og handle med spiritus, samt hermed beslægtet virksomhed.

  §3. Selskabskapital og kapitalandele
  Selskabets nominelle kapital udgør 52.083,00 fordelt i kapitalandele med en nominel værdi på 1,00 kr. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.Der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

  Det årlige udbytte udbetales til de i ejerbogen indtegnede kapitalejere – på de opgivne adresser – umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

  §4. Ejerbog
  Direktionen skal føre en fortegnelse over kapitalejerne, hvori enhver kapitalejer skal noteres med angivelse af navn, bopæl, e-mailadresse og størrelse af kapitalandel. Ved ejerskifte skal den nye kapitalejer straks noteres i ejerbogen. Enhver kapitalejer har adgang til ejerbogen.Selskabet udsteder en bekræftelse til kapitalejere eller panthavere for indførelse i ejerbogen over kapitalejerne.

  §5. Generalforsamling m.v.
  Generalforsamlingen er i alle anliggender selskabets højeste myndighed.Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

  Hvis majoriteten af kapitalejere er enige herom, kan alle beslutninger, der er henlagt til generalforsamling, dog træffes uden afholdelse af generalforsamling.

  Ordinær generalforsamling indkaldes af direktionen ved email til de noterede kapitalejere på den af dem opgivne email adresse med højst 4 uger og mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingen.

  De fuldstændige forslag – og ved den ordinære generalforsamling tillige årsrapporten – skal senest 14 dage før generalforsamlingen tilstilles enhver noteret kapitalejer.

  Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen. Et emne til dagsordenen skal være direktionen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen.

  Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når direktionen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger der kræver tilstedeværelse af kapitalejerne, skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere.

  §6. Dagsorden
  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed.
  3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Direktionens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab.
  5. Valg af direktionen.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelle forslag fra direktionen eller kapitalejerne.

  §7. Dirigent m.v.
  Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

  §8. Stemmeafgivning
  På en ordinær generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil, medmindre alle kapitalejere samtykker. Dog kan den ordinære generalforsamling altid afgøre sager, som efter vedtægterne skal behandles på en sådan, ligesom det kan besluttes at indkalde en ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne.
  De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller disse vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.Hver kapitalandel på DKK 1,00 giver én stemme.

  Kapitalejeren har ret til at møde på den ordinære generalforsamling.

  På den ordinære generalforsamling kan der stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser.

  Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning, hvor lovgivningen ikke kræver yderligere majoritet, kræves at beslutningen tiltrædes af en majoritet af stemmer (>50%).

  §9. Protokol
  I den af direktionen autoriserede protokol indføres et referat af det på generalforsamlingen passerede, herunder de trufne beslutninger. Referatet underskrives direktionen.

  §10. Tegningsregel
  Selskabet tegnes af 1 direktør.

  §11. Revision
  Revisionen af selskabets årsrapport foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret.Revisor fortsætter, indtil ny revisor er valgt.

  §12. Elektronisk kommunikation
  Al kommunikation fra selskabet til de enkelte kapitalejere sker elektronisk, herunder via e-mail. Selskabet kan endvidere til enhver tid vælge at kommunikere med almindeligt brev.

  §13. Regnskabsår
  Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

  §14. Årsrapport
  Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

  —o0o—

  Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 21/2 2019

   

  I direktionen:
  Søren Kavin

  Future Food Innovation

  WY Distillery medvirker i et projekt under Future Food Innovation, der er støttet af Region Midtjylland og EU.